СТАТУТ

Умрежавање. Дискурс. Наука. Едукација.

Члан. 1 Назив и седиште

У складу са чланом 60 Грађанског законика, удружење под називом „Српско академско удружење у Швајцарској” на српском језику и “Verein Serbischer Akademiker Schweiz” на немачком основано је са седиштем у Цириху.

Члан. 2 Сврха

Сврха удружења је

a. умрежавање академских грађана широм Швајцарске са освртом на српску културу.
b. промоција, спровођење или финансирање информативних, научних и културних догађаја.
c. промоција високог степена образовања.
d. нега и промоција јавног угледа академских грађана у Швајцарској са освртом на српску културу.(/p)

Члан. 3 Језик

1 За потребе интерне комуникације, на генералној скупштини, седницама управног одбора, као и у свим облицима медија и свим документима употребљаваће се неки од званичних језика Швајцарске, српски или енглески језик.
2 Приликом коришћења српског језика претежно је у употреби ћирилично писмо.

Члан. 4 Чланови

1 Сваки апсолвент швајцарске високе школе може постати члан удружења. У свим другим случајевима или код нејасноћа, управни одбор одлучује о пријему члана.
2 За пријем у чланство потребно је доставити у писаном облику управном одбору захтев за приступање и копију дипломе.
3 Иступање члана из удружења је могуће у сваком тренутку подношењем захтева управном одбору у писаном облику који важи од датума уручења. Подношење захтева за иступање не утиче на обавезу плаћања чланарине за текућу годину.
4 Управни одбор може искључити члана без навођења разлога. У случају приговора члана на искључење од стране управног одбора, коначну одлуку о искључењу доноси генерална скупштина на следећој седници.
5 Чланство се гаси иступањем, искључењем или смрћу.

Члан. 5 Почасни чланови

На предлог управног одбора генерална скупштина може изабрати почасне чланови на основу њихових изванредних заслуга. Почасни чланови не морају да плаћају чланарину и имају право гласа.

Члан. 6 Покровитељи

Удружење може имати клуб покровитеља са којима одржава посебне односе. Однос према покровитељима се регулише посебном одлуком.

Члан. 7 Алумни

Удружење одржава посебан однос са удружењем српских студената. Однос према удружењу српских студената се регулише посебном одлуком.

Члан. 8 Органи

Органи удружења су:
a. генерална скупштина
b. управни одбор
c. ревизор

Члан. 9 Генерална скупштина

1 Генерална скупштина је највиши орган удружења. Редовна генерална скупштина се по правилу одржава у првих шест месеци календарске године.
2 Генерална скупштина није јавна. Гости могу бити позвани од стране управног одбора.
3 На генералној скупштини право гласа имају сви чланови који су најмање три недеље пре тога примљени у удружење, као и почасни чланови.
4 Позив на генералну скупштину шаље председник/председница и доставља се свим члановима електронским путем или путем поште двадесет дана пре дана одржавања скупштине. Позив садржи најмање место, датум, време и тачке дневног реда.
5 Захтеви за измене дневног реда могу се поднети десет дана пре дана одржавања генералне скупштине.
6 Генерална скупштина има следеће надлежности:

a. усвајање записника са претходне генералне скупштине
b. избор чланова управног одбора
c. избор ревизора
d. усвајање годишњег извештаја управног одбора
e. усвајање годишњег обрачуна
f. потврђивање буџета
g. потврђивање програма рада
h. ослобађање одговорности (Entlastung) управног одбора
i. измене статута
j. гашење удружења
k. одлучивање о и усвајање захтева управног одбора и чланова
l. доношење одлуке о искључењу чланова

7 На седницама генерална скупштина води се записник одлука.

Члан. 10 Ванредна генерална скупштина

1 Ванредна седница генералне скупштине сазива се од стране већине чланова управног одбора..
2 Захтев за сазивање ванредне седнице генералне скупштине може бити поднет писаним путем председнику/председници од стране генералне скупштине или 20 % чланова.
3 Ванредна седница генералне скупштине одржава се у року 30 дана од подношења захтева.
4 Позив за седницу ванредне генералне скупштине доставља се најмање двадесет дана пре дана одржавања седнице.
5 Захтеви за измене дневног реда подносе се најмање десет дана пре дана одржавања ванредне седнице генералне скупштине.

Члан. 11 Доношење одлука

1 Одлуке на седницама редовне и ванредне генералне скупштине доносе се простом већином присутних чланова.
2 Предлог је усвојен простом већином када добије више гласова од других предлог. Суздржани гласови се не узимају у обзир
3 Председник/Председница такође гласа. У случају истог броја гласова, његов/њен глас је превладавајући.
4 На изборима је изабрана она особа, која на првом кругу гласања постигне апсолутну већину или у другом изборном кругу просту већину. Уколико у првом изборном кругу нико не буде изабран апсолутном већином, двоје са највише гласова иду у други изборни круг. Апсолутна већина је постигнута када гласа више од половине свих гласова.

Члан. 12 Управни одбор

1 Управни одбор је извршни орган удружења. Састоји се од најмање три а максимално девет чланова.
2 Управни одбор се састоји од најмање једног председника/једне председнице, једног потпредседника/једне потпредседнице и благајника као и максимално седам додатних чланова.
3 Сви чланови управног одбора бирају се појединачно или као орган од стране генералне скупштине.
4 Управни одбор се сам конституише, али је обавезан да о томе обавести своје чланове.
5 Мандат члана управног одбора износи једну или две године. Реизбор је могућ.
6 Управни одбор има следеће надлежности:

a. руковођење и заступање удружења ка унутра и споља
b. израда регулативе
c. одређивање чланарина
d. пријем чланова

7 Кворум за доношење одлука од стране управног одбора постигнут је уколико је присутна већина чланова управног одбора.
8 Управни одбор води тачке дневног реда и записник на свим заседањима.

Члан. 13 Ревизори

1 Чланови удружења који нису у управном одбору бирају се од стране генералне скупштине за ревизоре на годину дана.
2 Ревизори проверавају књиговодство благајника и информишу генералну скупштину о томе.

Члан. 14 Финансирање

1 Ради испуњења сврхе удружења, удружење се финансира путем чланарина и доприноса покровитеља.
2 Удружење може организовати догађаје, понудити услуге или производе ради додатног финансирања.

Члан. 15 Чланарине

Чланарине износе ЦХФ 150 на годишњем нивоу.

Члан. 16 Одговорност за обавезе удружења

1 Удружење одговара за своје обавезе искључиво својом имовином.
2 Чланови који не испуњавају своју обавезу плаћања, опомињу се и код поновног кашњења плаћања од више од тридесет дана искључују се из удружења.

Члан. 17 Гашење удружења

1 Генерална скупштина доноси одлуку о гашењу удружења трочетвртинском већином присутних чланова.
2 У случају гашења удружења, документа удружења се предају кантоналној архиви у Цириху.

Члан. 18 Ступање на снагу

Овај статут донет је на генералној скупштини 03.10.2020. године и истог дана ступа на снагу.